CG猎人hunter之道第二卷,中文精通教程

课程来自CG猎人的hunter之道第二卷,CG猎人会完完整整第从原理,理论,节点,功能,技巧,案例全面讲解houdini。而其中的第二部sop完整讲解第一部分,就是专门针对houdini的核心基础sop模块多个节点进行核心的讲解,4最高效率的houdini教程,默认1.4倍速度(提高效率,声音有点奇怪,但清晰),最大限度简洁和优化。

全面系统高效,毫无保留。本教程并不是按节点一个个流水线地讲解,而是按照从基础到高级,按模块分类进行系统讲解。并且每章节也会按照节点的常用性进行安排讲解。比如属性部分,就会分为常用的属性编辑功能和不常用的属性编辑功能部分。把节点进行分类和对比,可以基于相同点和不同点进行学习,这样更加贴近于真实的工作需求。

本教程不只是是针对节点和参数进行讲解,还包括大量的原理,基础,和实操案例讲解。最终的目的是让你知道为什么,是什么,和怎么用。除了一个个可以看到的节点之外,还会教大家使用技巧,包括实现同一个效果的各种方法,优劣对比。然后通过大量实际案例让大家真正的掌握。

视频截图:

课程目录:
CGhunter_houdini_02_000_nodes01_clip.avi
CGhunter_houdini_02_000_nodes02_clip.avi
CGhunter_houdini_02_000_nodes03_clip.avi
CGhunter_houdini_02_000_nodes04_clip.avi
CGhunter_houdini_02_000_nodes05_clip.avi
CGhunter_houdini_02_000_nodes06_clip.avi
CGhunter_houdini_02_000_nodes07_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_01_level_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_02_pointvertices_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_03_promote_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_04_primitive_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_05_polysoup_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_06_pack_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_07_packEx_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_08_copyandtransform_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_09_copyandtransformEx_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_10_copytopoint1_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_11_copytopoint2_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_12_copystamp_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_14_instance_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_15_metaball_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_16_map_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_17_crack_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_18_rain.zip
CGhunter_houdini_02_001_18_rain_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_19_curve_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_20_curvetool_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_21_add_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_22_23sphere.zip
CGhunter_houdini_02_001_22_sphere_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_23_earth_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_24_treegrowing.zip
CGhunter_houdini_02_001_24_treegrowing_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_25_curve and sort_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_26_resample_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_27_segment and join_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_28_carve_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_29_connectadjacentpieces_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_30_wire_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_31_curve to poly I_clip.avi
CGhunter_houdini_02_001_32_curve to poly II_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_01_attributeoverview I_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_02_attributeoverview II_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_03_attributecreate_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_04_attributevisualize_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_05_Hscriptverview_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_06_GlobalVariable_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_07_LocalVriable_clip变量1.avi
CGhunter_houdini_02_002_08_HscripttoVex_clip变量.avi
CGhunter_houdini_02_002_09_point_old_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_10_attributeexpression_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_11_primitive_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_12_attributeEditI_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_13_attributeEditII_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_14_Attributepromote_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_15_attributeTransfer_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_16_attributecopy_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_17_color_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_18_colorII_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_19_normal and polyframe_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_20_facet_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_21_trail_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_22_ohteratttributesI_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_23_ohteratttributesII_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_24_cluster_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_25_attributeEditI_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_26_attributeEditII_clip.avi
CGhunter_houdini_02_002_27_attributeConclusion_clip.avi
CGhunter_houdini_02_003_01_groupoverview_clip.avi
CGhunter_houdini_02_003_02_groupcreate_clip.avi
CGhunter_houdini_02_003_03_group by range and expresion_clip.avi
CGhunter_houdini_02_003_04_othergroups_clip.avi
CGhunter_houdini_02_003_05_groupEdit_clip.avi
CGhunter_houdini_02_004_01_delete_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_01_polygon overview_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_02_polyextrude_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_03_extrudevolume and extrude_old_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_04_polybevel_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_05_subdivide_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_06_break_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_07_boolean_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_08_voronoifracture_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_09_fracturemethod_boolean_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_10_fracturemethod_voronoisplit_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_11_fracturemethod_voronoifracture_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_12_polyreduce_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_13_remesh_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_14_polybridge_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_15_polyfill_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_16_EdgeEdit_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_17_poly2D_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_18_font_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_19_trace_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_20_polypath_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_21_noneprocedural_clip.avi
CGhunter_houdini_02_005_22_topopuid_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_01_nurbsIntro_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_02_refinebasis_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_03_project_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_04_clay_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_05_sect_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_06_fillet_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_07_creep_clip.avi
CGhunter_houdini_02_006_08_nurbsEx_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_01_manipulateIntro_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_02_bend_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_03_bounds_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_04_lattice&pointdeform_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_05_wiredeform_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_06_shark_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_06_shark_file.zip
CGhunter_houdini_02_007_07_noise_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_08_transformI_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_09_transformII_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_10_ray_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_11_ripple_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_12_pointrelax_clip.avi
CGhunter_houdini_02_007_13_blend_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_001_foreach1_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_002_foreach2_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_003_forloop3_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_004_forloop4_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_005_forloop5_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_006_compile_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_007_invoke_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_008_easycompile_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_009_solver1_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_010_solver2_clip.avi
cghunter_houdini_02_008_011_solver.zip
CGhunter_houdini_02_008_011_solver3_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_012_time_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_013_nulloutput_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_014_polydoctor_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_015_intersection_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_016_adaptive prune_clip.avi
CGhunter_houdini_02_008_017_otherutilities_clip.avi
CGhunter_houdini_02_08_HoudiniEasyCompileBlock_v0_5_6.zip

资源下载资源下载价格10立即购买    升级VIP后免费
如有发现链接失效,请联系站长
资源下载
下载价格10
如有发现链接失效,请联系站长
没有账号? 注册  忘记密码?