Prometheus+Grafana 企业级监控系统

课程来自李振良的Prometheus+Grafana 企业级监控系统。由资深DevOps工程师李振良老师主讲,共分为8个部分,文件大小共计1.5G,基于中国互联网公司50强企业环境经验设计,生产环境真实案例,学完直接可在公司用,非常接地气,实战部分占80%以上,拒绝过多理论,小白也容易听的懂。

视频截图:

课程目录:
├─01 聊聊监控
│ 1、聊聊监控.mp4
│ 2、聊聊监控.mp4
│ 3、聊聊监控.mp4
│ 4、聊聊监控.mp4
│ 5、聊聊监控.mp4
│ 更多课程:VIPC6.COM.url
│ 本套课程来自vipc6.com.jpg
│ 课程说明与解压密码.txt

├─02 Prometheus 概述
│ 10、Prometheus 概述.mp4
│ 6、Prometheus 概述.mp4
│ 7、Prometheus 概述.mp4
│ 8、Prometheus 概述.mp4
│ 9、Prometheus 概述.mp4

├─03 Prometheus 部署
│ 11、Prometheus 部署.mp4
│ 12、Prometheus 部署.mp4
│ 13、Prometheus 部署.mp4
│ 更多课程:VIPC6.COM.url
│ 本套课程来自vipc6.com.jpg
│ 课程说明与解压密码.txt

├─04 配置文件与核心功能
│ 14、配置文件与核心功能.mp4
│ 15、配置文件与核心功能.mp4
│ 16、配置文件与核心功能.mp4
│ 17、配置文件与核心功能.mp4
│ 18、配置文件与核心功能.mp4
│ 19、配置文件与核心功能.mp4
│ 20、配置文件与核心功能.mp4
│ 21、配置文件与核心功能.mp4

├─05 监控案例
│ 22、监控案例.mp4
│ 23、监控案例.mp4
│ 24、监控案例.mp4
│ 25、监控案例.mp4
│ 26、监控案例.mp4
│ 27、监控案例.mp4
│ 28、监控案例.mp4

├─06 报警神器 AlertManager
│ 29、报警神器 AlertManager.mp4
│ 30、报警神器 AlertManager.mp4
│ 31、报警神器 AlertManager.mp4
│ 32、报警神器 AlertManager.mp4
│ 33、报警神器 AlertManager.mp4
│ 34、报警神器 AlertManager.mp4
│ 35、报警神器 AlertManager.mp4
│ 36、报警神器 AlertManager.mp4
│ 37、报警神器 AlertManager.mp4
│ 38、报警神器 AlertManager.mp4

├─07 全方位监控 Kubernetes
│ 39、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 40、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 41、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 42、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 43、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 44、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 45、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 46、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 47、全方位监控 Kubernetes.mp4

├─08 全方位监控 Kubernetes
│ 48、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 49、全方位监控 Kubernetes.mp4
│ 50、全方位监控 Kubernetes.mp4

└─Prometheus课件

资源下载资源下载价格8.8立即购买    升级VIP后免费
如有发现链接失效,请联系站长
资源下载
下载价格8.8
如有发现链接失效,请联系站长
没有账号? 注册  忘记密码?